องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00001
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00367
เดือนก่อน 00367
ปีนี้ 01586
ปีก่อน 05915
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวงานจัดเก็บรายได้
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา1672 - 29 พ.ค. 2566(ดู 0) 
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 - 29 มี.ค. 2566(ดู 27) 
  ผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 24 ก.พ. 2566(ดู 42) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง - 22 ก.พ. 2566(ดู 46) 
  การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ - 8 ก.พ. 2566(ดู 25) 
  ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ - 1 ก.พ. 2566(ดู 30) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  - 26 ม.ค. 2566(ดู 61) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 6 ก.พ. 2566(ดู 46) 
  รับโอนย้าย - 9 พ.ค. 2565(ดู 153) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน - 3 มี.ค. 2564(ดู 409) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.พ. 2564(ดู 367) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 28 ม.ค. 2564(ดู 479) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 499) 
  ใบรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 504) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการปรับหรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-18
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับ ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-10
  ซื้อัวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-10
  ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๔ หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-10
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับปฎิบัติงาน-ชำนาญงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-10

ภาพกิจกรรม

รงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ2566 (ดู 11)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (ดู 6)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 24)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู 160)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 23)

มอบนโยบายการบริหารงานและติดตามประเมินผล ประจำเดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 122)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 738)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 754)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 375)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 348)

กระดานสนทนา

  ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ[ยายสา อ่อนจัน] - ดู 58
  มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง[ร้านพาสุข] - ดู 57
  การรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน..มีการดำเนินการในช่วงนี้หรือไม่คะ[อยากเป็นข้าราชการ] - ดู 248
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 407
  ในการหางานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเอง[jobjung] - ดู 660
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร [เย็นจิตร บุตรดี] - ดู 211
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา " วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 366

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566 : [3 พ.ค. 2566]
  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน : [21 เม.ย. 2566]
  การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล : [20 เม.ย. 2566]
  แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy : [19 เม.ย. 2566]
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6เดือน : [19 เม.ย. 2566]
  คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ : [12 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน : [10 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 : [10 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 : [10 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ

แผนที่แม่บทภาษี อบต.หนองพอก