องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

กองโยธา


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองโยธา

กองโยธา


นายไชยันต์ เพ็งวิภาส
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาววาสนา สีแสนมน
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายถวิล เวียงสิมา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายศุภชัย บุญกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายวุฒินันท์ ค่อมคิรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายยันต์ สวัสเอื้อ
ผู้ช่วยเหลือดูแลกิจการประปา


นางรุ่งศิรินรีรัต แสนวงษ์
คนงานทั่วไป