องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาววรินทรา ประดับเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ว่าง
ครู


นางธัญอร จงกลณี
ครู


นางสุภาวดี สูงสันเขต
ครู


นางสาวรุ่งละมัย ประดับเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธัญญารัตน์ อาจะ
ผู้ดูแลเด็ก


นางศุภรัตน์ โคตรวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวสุพรรษา หาญสกล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวธารินี เงาไพร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวพิมสุภา จตุเทน
พนักงานจ้างเหมาบริการ