องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสายลม ย่อมอารีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0813695716


นางธัญมน ถิ่นน้อย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0862377576


จ.อ.วีระจักร์ พวงศรีเคน
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0801919259


นายบุญเริง ศรีระบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0880232724


นายไชยันต์ เพ็งวิภาส
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0862271955


นางวิภาพร ทศวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0862326315


นางสาววรินทรา ประดับเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 0825830230