องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางวิภาพร ทศวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวอรอุมา ตีระศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายยศพงศ์ ศิริเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน