องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2567 27 มี.ค. 2567 74
ประกาศสมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2567 27 มี.ค. 2567 76
การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2566 28 มี.ค. 2566 381
การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2567 14 มี.ค. 2566 479
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2566 14 มี.ค. 2566 391
ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 14 มี.ค. 2566 430
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพอก ประจำปี 2565 7 ม.ค. 2565 664
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 6 ส.ค. 2564 626
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 6 ก.ค. 2564 710
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 2564 459
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 1 เม.ย. 2564 485
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 1 เม.ย. 2564 433
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 4 มี.ค. 2564 462
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) 16 ก.พ. 2564 397
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 15 ก.พ. 2564 362
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 5 ก.พ. 2564 368
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 12 ม.ค. 2564 379
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างรายไตรมาส ๑ ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 12 ม.ค. 2564 385
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 7 ม.ค. 2564 332
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 4 ธ.ค. 2563 376
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 2 พ.ย. 2563 350
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.1) 6 ต.ค. 2563 651
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 1 ต.ค. 2563 363
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 1 ต.ค. 2563 360
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปี 2564 1 ต.ค. 2563 408
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 2563 359
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 3 ส.ค. 2563 362
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19) 21 ก.ค. 2563 380
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 21 ก.ค. 2563 386
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 21 ก.ค. 2563 354