องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


จ.อ.วีระจักร์ พวงศรีเคน
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางจันทร์เพ็ญ เนินนิราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวจักษณา วิเศษหวาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข


นางสาววนิดา ไตรทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวกาญจนา ค่อมมุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายสายันต์ พันธะไชย
นักป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยชำนาญการ


นายไกรเวทย์ คำภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางอาภรณ์ เพ็งวิภาส
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางจุฑาลักษณ์ ศิริเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)


นางสาววาสนา หวานรอบรู้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรพงษ์ เวียงสิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาวประภัสสร เจนเชี่ยวชาญ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายวันดี สวัสดิ์เอื้อ
ภารโรง


นายแสงอาทิตย์ ปราบมนตรี
คนงานทั่วไป


นายใบ ศรีขัดเค้า
คนขับรถดับเพลิง


นายนัฐนันนท์ นาคเงิน
คนประจำรถดับเพลิง


นายสมพงค์ สาคาน
คนประจำรถดับเพลิง


นายพงศกร เมาะราษี
พนักงานขับรถ


นางมริวรรณ์ ชมพูเขา
แม่บ้าน


นายพรกิติ์ สำราญใจ
คนประจำรถดับเพลิง