องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นายบุญเริง ศรีระบุตร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายปุญญพัฒน์ วงษ์แสนโค้ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางปภิชญา หงษ์ธานี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวริศรา เวียงอินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นายวรากร สุ่มมาตย์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางปภัชศันสนีย์ ศรีขัดเค้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวทำนอง สวัสดิ์เอื้อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายเทิดเกียรติ ไชยคิรินทร์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นางสาวขวัญฤทัย จตุเทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้