องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ 3 เม.ย. 2566 50
ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 19 ม.ค. 2566 113
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ 4 ม.ค. 2566 66
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ 1 ต.ค. 2565 152
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 1 ก.ค. 2565 152
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 5 เม.ย. 2565 281
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 7 ม.ค. 2565 317
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) 19 ต.ค. 2561 497
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก 23 ก.พ. 2561 9503
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 7 ก.พ. 2561 444
โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 23 ม.ค. 2561 560
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 ม.ค. 2561 3698
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 30 ต.ค. 2560 560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) 6 ต.ค. 2560 4989
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) 6 ต.ค. 2560 1235
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 4 ก.ค. 2560 363
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 1 มี.ค. 2560 591
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 9 ก.พ. 2560 602
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8 26 ม.ค. 2560 495
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 9 ม.ค. 2560 493
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ 23 ธ.ค. 2559 560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑. 23 ธ.ค. 2559 511
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ 23 ธ.ค. 2559 1112
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.1) 10 ต.ค. 2559 319
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.2) 10 ต.ค. 2559 338
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.5) 10 ต.ค. 2559 376
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3 ต.ค. 2559 305
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อรางระบายนาพร้อมฝาปิดภายใน หมู่บ้าน บ้านไชยอุดม หมู่ที่ 8 20 มิ.ย. 2559 326
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านแสงทอง หมู่ที่ 9 11 มี.ค. 2559 337
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 7 9 ก.พ. 2559 358