องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก


วิสัยทัศน์
“โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณีล้ำค่า ก้าวหน้าคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสดใส ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ นำการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล”

พันธกิจ

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของอบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
  2. ส่งเสริมการศึกษา  จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้ได้รับการเรียนรู้ระบบ   ไอที โดยจัดให้มีคอมพิวเตอร์ เป็นสื่อในการเรียนการสอน
  3. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนให้มีรายได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นกลุ่มอาชีพด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
  4. พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน สนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อ.ส.ม. อปพร. อ.พ.ม.
  5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
  6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหารและการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
  7. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง รักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาการกีฬามีทรัพยากรน้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากน้ำท่วม และฝนแล้ง
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1427