องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  ได้แยกการปกครองออกจากตำบลมะอึ  เมื่อ พ.ศ. 2538 มีการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  โดยมี นายจันที  จตุเทน  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กำนันตำบลหนองพอกเป็นคนแรก  จนเกษียณอายุในปี พ.ศ.  2539  และได้มีการแต่งตั้ง  นายบุญสม  ทิพย์มะณี  เป็นกำนันแทน ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539-2551 และมีการ แต่งตั้ง นายประสิทธิ์  จตุเทน เป็นกำนันตำบลหนองพอกจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะสภาตำบล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย สภาตำบลนิติบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5  บ้านหนองพอก ตำบลหนองพอก  อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่ทางทิศ เหนือ  ของอำเภอธวัชบุรี ระยะห่างจากอำเภอ ประมาณ  9  กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มพื้นดินเป็นดินเค็มร่วนปน ทราย   แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั่ง ปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝนเป็นหลัก ในการทำการเกษตร มีเนื้อที่ 10,580 ไร่ ประมาณ 16.93 ตารางกิโลเมตร 

ตราสัญลักษณ์

 

วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1763