องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 15

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565   24 มี.ค. 2566 25
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   10 ม.ค. 2566 8
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน   10 ม.ค. 2566 8
มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   10 ม.ค. 2566 8
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้และรับสินบน   10 ม.ค. 2566 7
มาตรการในการส่งสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2566 7
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564   16 มี.ค. 2565 111
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   10 ม.ค. 2565 7
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน   10 ม.ค. 2565 7
มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   10 ม.ค. 2565 6
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้และรับสินบน   10 ม.ค. 2565 8
มาตรการในการส่งสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2565 7
รายงานคะแนนita2563   1 เม.ย. 2564 270
แจ้งเวียนพนักงานเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 178
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 231
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   4 ม.ค. 2564 155
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 ม.ค. 2564 154
มาตรการป้องกันการรับสินบน   4 ม.ค. 2564 145
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 ม.ค. 2564 155
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 172
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   4 ม.ค. 2564 159
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   4 ม.ค. 2564 153
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 พ.ค. 2563 184
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   28 พ.ค. 2563 185
มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 พ.ค. 2563 183
มาตรการนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   28 พ.ค. 2563 191
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   28 พ.ค. 2563 177
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563   28 พ.ค. 2563 178
มาตราการสร้างจิตสำนึก   28 พ.ค. 2563 117
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   28 พ.ค. 2563 95