องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565   24 มี.ค. 2566 78
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   10 ม.ค. 2566 53
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน   10 ม.ค. 2566 57
มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   10 ม.ค. 2566 53
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้และรับสินบน   10 ม.ค. 2566 59
มาตรการในการส่งสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2566 55
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564   16 มี.ค. 2565 161
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   10 ม.ค. 2565 57
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน   10 ม.ค. 2565 52
มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   10 ม.ค. 2565 51
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้และรับสินบน   10 ม.ค. 2565 55
มาตรการในการส่งสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2565 53
รายงานคะแนนita2563   1 เม.ย. 2564 323
แจ้งเวียนพนักงานเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 230
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 292
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   4 ม.ค. 2564 197
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 ม.ค. 2564 204
มาตรการป้องกันการรับสินบน   4 ม.ค. 2564 192
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 ม.ค. 2564 205
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 237
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   4 ม.ค. 2564 208
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   4 ม.ค. 2564 195
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 พ.ค. 2563 229
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   28 พ.ค. 2563 231
มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 พ.ค. 2563 233
มาตรการนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   28 พ.ค. 2563 236
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   28 พ.ค. 2563 230
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563   28 พ.ค. 2563 224
มาตราการสร้างจิตสำนึก   28 พ.ค. 2563 167
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   28 พ.ค. 2563 139