องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 3

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566   10 ต.ค. 2566 15
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565   24 มี.ค. 2566 106
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   10 ม.ค. 2566 75
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน   10 ม.ค. 2566 81
มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   10 ม.ค. 2566 77
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้และรับสินบน   10 ม.ค. 2566 80
มาตรการในการส่งสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2566 82
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564   16 มี.ค. 2565 195
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   10 ม.ค. 2565 92
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน   10 ม.ค. 2565 75
มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   10 ม.ค. 2565 74
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการให้และรับสินบน   10 ม.ค. 2565 77
มาตรการในการส่งสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   10 ม.ค. 2565 74
รายงานคะแนนita2563   1 เม.ย. 2564 344
แจ้งเวียนพนักงานเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 254
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 337
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   4 ม.ค. 2564 222
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 ม.ค. 2564 227
มาตรการป้องกันการรับสินบน   4 ม.ค. 2564 219
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 ม.ค. 2564 231
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 2564 262
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   4 ม.ค. 2564 235
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   4 ม.ค. 2564 214
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 พ.ค. 2563 254
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   28 พ.ค. 2563 255
มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 พ.ค. 2563 264
มาตรการนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   28 พ.ค. 2563 262
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   28 พ.ค. 2563 253
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563   28 พ.ค. 2563 250
มาตราการสร้างจิตสำนึก   28 พ.ค. 2563 191