องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แบบฟอร์มคำร้อง


ออนไลน์ : 8

แบบฟอร์มคำร้อง วันที่ โหลด
แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ   25 พ.ค. 2560 668
แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 2560   25 พ.ค. 2560 526
แบบสอบข้อเท็จจริงผู้รับบริการทางสังคม   25 พ.ค. 2560 1755
แบบฟอร์มลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01-ดร.08.2 และฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (1)   25 พ.ค. 2560 493
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม   25 พ.ค. 2560 845
แบบคำขออนุญาตติดตั้งมาตรน้ำ   25 พ.ค. 2560 466
แบบขอข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 2560 438
แบบคำร้องทั่วไป   23 พ.ค. 2560 563