องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา1672 29 พ.ค. 2566 0
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 29 มี.ค. 2566 26
ผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 24 ก.พ. 2566 41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 22 ก.พ. 2566 45
การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 ก.พ. 2566 25
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 1 ก.พ. 2566 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 26 ม.ค. 2566 61
เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2566 59
เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2566 17 ม.ค. 2566 58
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 17 ม.ค. 2566 34
ปรับปรุง แผนที่แม่บท อบต.หนองพอก 17 ม.ค. 2566 46
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี2566 17 ม.ค. 2566 9
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 17 ม.ค. 2566 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 12 ม.ค. 2566 106
ประชาสัมพันธ์ร่วมงานจิตอาสา 9 ม.ค. 2566 41
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 3 ม.ค. 2566 58
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 23 ธ.ค. 2565 46
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 21 ธ.ค. 2565 50
ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 1 พ.ย. 2565 24
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ต.ค. 2565 74
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ12เดือนปีงบประมาณ64 29 ก.ย. 2565 80
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21 ก.ย. 2565 98
บึกทึกการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1 15ส.ค.65 15 ส.ค. 2565 122
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 ส.ค. 2565 124
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ2565 1 ส.ค. 2565 119
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 20 ก.ค. 2565 113
ดำเนินการกิจกรรม5ส 8 ก.ค. 2565 100
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 4 เม.ย. 2565 185
ประชาสัมพันธ์คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2564 31 มี.ค. 2565 138
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1 มี.ค. 2565 195