องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 3 พ.ย. 2566 25
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2566 12 ต.ค. 2566 32
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue 12 ต.ค. 2566 28
วารสารของสำนักงานจัดหางาน 5 ต.ค. 2566 42
ขอเชิญชวนให้นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียน 4 ต.ค. 2566 29
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27 ก.ย. 2566 50
รายงานการทำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566รอบ12เดือน 25 ก.ย. 2566 61
รายงานการประเมินคุณธรรมแบะความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่งนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 16 ส.ค. 2566 60
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญํติสุสานและฌาปนสถาน 2528 19 ก.ค. 2566 102
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา1672 29 พ.ค. 2566 117
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 29 มี.ค. 2566 118
ผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 24 ก.พ. 2566 123
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 22 ก.พ. 2566 116
การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 ก.พ. 2566 154
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 1 ก.พ. 2566 119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 26 ม.ค. 2566 139
เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2566 126
เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2566 17 ม.ค. 2566 117
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 17 ม.ค. 2566 91
ปรับปรุง แผนที่แม่บท อบต.หนองพอก 17 ม.ค. 2566 138
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี2566 17 ม.ค. 2566 73
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 17 ม.ค. 2566 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 12 ม.ค. 2566 163
ประชาสัมพันธ์ร่วมงานจิตอาสา 9 ม.ค. 2566 96
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 3 ม.ค. 2566 116
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 23 ธ.ค. 2565 104
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 21 ธ.ค. 2565 107
ออกสำรวจภาคสนามภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 1 พ.ย. 2565 87
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ต.ค. 2565 137
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ12เดือนปีงบประมาณ64 29 ก.ย. 2565 134