องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสมัยประชุม ประจำปี 2567 27 มี.ค. 2567 57
QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน 27 มี.ค. 2567 69
ประชาสัมพันธ์ข่าว พชต. 25 มี.ค. 2567 53
ประชาสัมพันธ์ประชมสภาฯ 15 มี.ค. 2567 55
ประชาสัมพันธ์ข่าว พชต. 23 ก.พ. 2567 48
ขอเชิญร่วมงานบุญข้าวจี่ วัดบ้านไก่ป่า บ้านไก่ป่า หมู่ที่ 6 8 ก.พ. 2567 55
ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ย 2 ก.พ. 2567 58
ประชาสัมพันธ์ข่าว พชต. 25 ม.ค. 2567 22
รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 24 ม.ค. 2567 267
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรอบครองที่รกร้างว่างเปล่าเข้าทำประโยชน์ 21 ธ.ค. 2566 239
ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน 3 พ.ย. 2566 254
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2566 12 ต.ค. 2566 263
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue 12 ต.ค. 2566 291
วารสารของสำนักงานจัดหางาน 5 ต.ค. 2566 255
ขอเชิญชวนให้นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียน 4 ต.ค. 2566 255
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 27 ก.ย. 2566 92
รายงานการทำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566รอบ12เดือน 25 ก.ย. 2566 108
รายงานการประเมินคุณธรรมแบะความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่งนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 16 ส.ค. 2566 90
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญํติสุสานและฌาปนสถาน 2528 19 ก.ค. 2566 151
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา1672 29 พ.ค. 2566 166
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 29 มี.ค. 2566 160
ผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 24 ก.พ. 2566 158
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 22 ก.พ. 2566 152
การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 8 ก.พ. 2566 237
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ 1 ก.พ. 2566 154
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 26 ม.ค. 2566 182
เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 26 ม.ค. 2566 162
เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2566 17 ม.ค. 2566 150
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 17 ม.ค. 2566 126
ปรับปรุง แผนที่แม่บท อบต.หนองพอก 17 ม.ค. 2566 179