องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

รายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ฯลฯ และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบันวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 1408