องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 5

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือบริการประชาชนด้านงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   27 มี.ค. 2567 63
คู่มือการให้บริการงานสวัสดิการสัีงคมสงเคราะห์   27 มี.ค. 2567 39
คู่มือภาษีป้าย   27 มี.ค. 2567 43
คู่มือขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ   27 มี.ค. 2567 35
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   27 มี.ค. 2567 32
คู่มือการให้บริการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้   1 ก.พ. 2567 203
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์   12 เม.ย. 2566 140
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล   4 เม.ย. 2565 158
ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านภาษีป้าย   9 มี.ค. 2564 257
ขั้นตอนปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   1 มี.ค. 2564 297
จดหมายข่าว   7 ธ.ค. 2560 465
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.หนองพอก   25 พ.ค. 2560 645