องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายพิเชษฐ ทิพย์มะณี
ประธานสภาอบต.หนองพอก
เบอร์โทร : 092-6099240


นายถนอม หาระภูมิ
รองประธานสภาอบต.หนองพอก
เบอร์โทร : 063-8927336


นางสายลม ย่อมอารีย์
เลขานุการสภา อบต.หนองพอก
เบอร์โทร : 081-3695716


นายโสภา ชื่นชม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 064-8039161


นายวิชัย วีระศร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 099-1842483


นายถนอม หาระภูมิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 063-8927336


นายพิเชษฐ ทิพย์มะณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 092-6099240


นายบรรพต มหาราช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 081-7399947


นายประสิทธิ์ ไทยนาทม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 085-7608258


นายสมศักดิ์ ศรีขัดเค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 098-0848545


นายโกเมศ พันธภิบาล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 092-2827015


นายทวี มิชพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 080-7069167