องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

ที่

กระบวนงานบริการ

เวลาที่ปฏิบัติงานเดิม

เวลาที่ปรับลด

1 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 8 นาที / ราย 5 นาที / ราย
2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 นาที / ราย 5 นาที / ราย
3 การจัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที / ราย 5 นาที / ราย
4

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กรณีทั่วไป
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
- ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

45 นาที / ราย

-
-

30 วัน / ราย
15 วัน / ราย
15 วัน / ราย
10 วัน / ราย
5 กรณีขออนุญาตตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง 1 วัน 3 ชม. / ราย
6 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 1 ชม. ในทันที
7 การช่วยเหลือสาธารณภัย - ให้แจ้งตอบรับการ
8 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 30 วัน / ราย

ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน

9

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย 20 วัน / ราย
10

การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย 20 วัน / ราย
11

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต

30 วัน / ราย 20 วัน / ราย
12 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 
30 วัน / ราย 20 วัน / ราย
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2563   View : 719