องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

 

 งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ 
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้ง 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
- งานการประชุม 
- งานอำนวยการและประสานราชการ 
- งานติดตามผลการปฏิบัติ
- งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
- งานเลือกตั้ง 
- งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
- งานชุมชนสัมพันธ์ 
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานสนับสนุนและบริการ 
- งานอำนวยการ 
- งานป้องกัน 
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
- งานกู้ภัย

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
- งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 - งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานระเบียบการคลัง 
- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานจัดระเบียบชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

งานการเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

วันที่ : 14 มิถุนายน 2563   View : 1014