องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ส่วนสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม

        งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานสังคมสงเคราะห์งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและคนชรา

เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) ดังนี้
กรณีขอเพิ่มใหม่
- แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน
- แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน
- หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
- ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 

กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ
- แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน
- แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน 
- หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
- ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
- สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่)เอกสารแนบการขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) ดังนี้
        กรณีขอเพิ่มใหม่
- แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน 
- แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน
- หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
- ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
- สำเนาสมุดพกคนพิการ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
- รูปถ่ายเต็มตัว

กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ
- แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน
- แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน
- หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 
- ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ 
- ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
- สำเนาสมุดพกคนพิการ 
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
- สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่)

เกร็ดชวนรู้
    "ผู้สูงอายุ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (เบี้ยยังชีพคนละ 30 บาท/เดือน)
    "คนพิการ" หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534         
(เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน)
    "ผู้ป่วยเอดส์" หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว (เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน) 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
1. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.
2. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
3. ในกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าหรือผู้มีปัญหาซ้ำซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ     เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน

วันที่ : 14 มิถุนายน 2563   View : 484