องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าและพาณิชย์ต่างๆรวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงกฏหมาย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ที่ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
วันที่ : 3 เมษายน 2563   View : 458