องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 2

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์   25 ก.ค. 2566 22
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   4 เม.ย. 2566 49
คู่มือการปฏิบัติงานนักวเคราะห์นโยบายและแผน   31 มี.ค. 2566 46
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   9 มี.ค. 2564 230
แนวทางการยืมพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   27 พ.ค. 2563 311
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน   25 พ.ค. 2563 240
คู่มืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   21 พ.ค. 2563 1948
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 พ.ค. 2563 270
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   20 พ.ค. 2563 8366
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   31 ต.ค. 2561 354
มาตรฐานการให้บริการงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   31 ต.ค. 2561 364
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   31 ต.ค. 2561 331
คู่มืองานธุรการ   31 ต.ค. 2561 320
คูู่มือปฏิบัติงานการเงินการบัญชี   31 ต.ค. 2561 300
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก   31 ต.ค. 2561 304
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   31 ต.ค. 2561 363
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 2560 409
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   23 พ.ค. 2560 353
คำสั่งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 2560 389
ขั้นตอนการบริการศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 2560 359
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 2560 361
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 2560 351
คำสั่งคณะทำงานรับผิดชอบดูแลงานศูนย์ฯ   23 พ.ค. 2560 397
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 2560 366
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก   23 พ.ค. 2560 343