องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

นโยบายนาย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: นโยบายนาย

นโยบาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
3.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
4.ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
7.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด
8.ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น


นโยบาย
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก มุ่งมั่นที่จะเพิ่มจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทางดังนี้
1.1  ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
1.2  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลักและสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น
1.3  สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้เกิดประสิทธิภาพประชาชนได้ใช้น้ำที่สะอาด
1.4  ขยายเขตระบบไฟฟ้าทางการเกษตร
1.5  จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านให้ครอบคลุม และทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
1.6  สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร


2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชน  โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนตำบล   โดยมีแนวทางดังนี้
2.1  สนับสนุนการลงทุนและพาณิชยกรรม  โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงส่งเสริมการค้า โดยจัดตั้งร้านค้าชุมชน จำหน่ายสินค้าโอท็อประดับตำบล
2.2  ส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
 
 
3. นโยบายด้านสังคม
                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลหนองพอกเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้
3.1  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่  เละการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
3.2  ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
3.3  สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
3.4  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
3.5  สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในการป้องกันและปราบปรามบำบัดยาเสพติด

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง  ทั้งทางกายและจิตใจ  โดยมีแนวทางดังนี้
4.1  ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐาน ให้มีความเข้มแข็ง
4.2  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหนองพอกมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหนองพอก มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
4.4  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีบริการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย สำหรับบริการประชาชน
4.5  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีบริการรถนั่งเอนกประสงค์ เพื่อบริการประชาชน
4.6  สนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ( อสม.)
4.7  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์
4.8  ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญและบำรุงรักษาสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ


5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชนตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น  เละรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้
5.1     ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
5.2     พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ ปรับปรุงห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ
5.3     ส่งเสริมการให้บริการด้านโภชนาการที่สะอาดสำหรับเด็กจัดสร้างโรงอาหารสำหรับเด็ก


6. นโยบายด้านการเมืองการบริการ
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วม  โดยมีแนวทางดังนี้
6.1     ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคม องค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ”
6.2     ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  สมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน  จะทำงานร่วมกันแบบครอบครัวอบอุ่น พึ่งพาอาศัยให้ความเป็นกันเอง ซึ่งกันและกัน แบบ “พ่อคิด ลูกทำ พี่จำ น้องจด”
6.3     สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประชาชาชนร่วมกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยก
6.4     ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ทุกแห่ง ใน
กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
6.5     เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์
สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
6.6  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.7  บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
6.8  ซ่อมแซมต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
6.9  ปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ให้มีมาตรฐาน  พร้อมที่จะจัดประชุมในระดับต่างๆ         
6.10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้
พร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตำบลหนองพอ
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 628