องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   24 มี.ค. 2566 70
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 เม.ย. 2565 195
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   12 ม.ค. 2565 108
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   12 ม.ค. 2565 103
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   12 ม.ค. 2565 99
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปั 2564   2 เม.ย. 2564 353
การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   4 มิ.ย. 2563 312