องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 13

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาจัดวัสดุ อุปกรณ์ในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๔ ๖๐ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
ซื้อ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้ โรงเรียน ๓ โรงเรียน ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ใช้งานส่วนกลาง ทะเบียน กท ๘๓๓๕ ร้อยเอ็ด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที (รสจืด) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้โรงเรียนจำนวน ๓ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก จำนวน ๑ ศูนย์ (๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ๑ ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ๑ ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป คนประจำรถดับเพลิง ๒ โดยรับแจ้งเหตุสาธารณภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง แบ่งออกเป็น ๒ ผลัด ดังนี้ผลัดที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ ผลัดที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐-๐๘.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป คนประจำรถดับเพลิง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป คนขับรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก ๒) ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก ๑) ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป คนประจำรถดับเพลิง ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ๒ ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ๑ ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอธวัชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง เพื่อใช้ขยายเขตท่อปรัปาในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง เพื่อใช้ขยายเขตท่อปรัปาในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๖,๗,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง เพื่อใช้ขยายเขตท่อปรัปาในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2566
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ย. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการประเพณีเข้าพรรษา (แห่เทียนและขับร้องสรภัญญะ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการประเพณีเข้าพรรษา (แห่เทียนและขับร้องสรภัญญะ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการประเพณีเข้าพรรษา (แห่เทียนและขับร้องสรภัญญะ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนสักงาน กองช่าง จำนวน ๑๙ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อหน้า จำนวน ๒ เส้น) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ย. 2566
จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับเกรด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566
จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับเกรด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างโครงการถมดินพร้อมปรับเกรด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหาราส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ๒ ใบพัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2566