องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 15

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการโครงการปรับหรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับ ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
ซื้อัวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด ๔ หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงานระดับปฎิบัติงาน-ชำนาญงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๔ ๖๐ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2566
ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ธวัชบุรีจูเนียร์คัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิมข้างโรงนมทุ่งกุลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๗,๔๒๐ ๖๒ ๐๐๑๗,๔๒๐ ๖๒ ๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองพอก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจรสัญญาไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการแข่งขันกีฬาตำบลหนองพอก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขงและปั้มดูดโคลน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บย ๓๒๖๘ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2566
จ้างเหมาล้างพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๑ ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๔ ๖๒ ๐๐๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๓๓๕ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๔ ๖๒ ๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2566
เหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง สำนักปลัด 13 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ตลับหมึก Tonner Laser HP๑๐๗ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมึกพิมพ์ HP รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอช ที รสจีดชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก จำนวน ๑ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 2566
ซื้อกรวยจราจร ขนาดความสูง ๘๐ เซนติเมตร ฐาน ๔๕x๔๕ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการกองช่าง หมายเลขทะเบียน บย ๓๒๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ๖ นิ้ว บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ห้องประธานสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ(ขุดลอกคลองดิน)บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ และบ้านป่าเป้าหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุโครงการประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับซ่อมแซมประปาที่อยู่ในความดูแลของ อบต.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2566