องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานอนามัยชุมชน 
- งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
- งานป้องกันยาเสพติด 


งานควบคุมโรค  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- งานสุขาภิบาลทั่วไป 
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่องานควบคุมโรค  มีหน้าที่รับผิดชอบ                   
- งานสุขาภิบาลทั่วไป                           
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ                
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 
งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ  
- การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล
 
งานบริการสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบ

- งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
- งานสัตวแพทย์ 
- งานบริการ 
- งานการเงินและบัญชี

วันที่ : 14 มิถุนายน 2563   View : 559