องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ส่วนการคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ส่วนการคลัง

 
ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 
งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานรับเงิน  -  เบิกจ่ายเงิน 
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
- งานพัฒนารายได้ 
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
- งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2563   View : 593