องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: รงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ2566
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ2566
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 

โดยการนำของนายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ผู้แทนจากอำเภอธวัชบุรี ผู้แทนจาก รพสต.ตำบลหนองพอก ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตบริการ จำนวน 3 โรงเรียน และพนักงานส่วนตำบลหนองพอก ทุกท่าน สำหรับการดำเนินโครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ การทบทวนแผน การเพิ่มเติมแผน การแก้ไขแผน และการเปลี่ยนแปลงแผน....นำสู่การพัฒนาตำบลหนองพอก ต่อไป
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566   View : 261