องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ


ออนไลน์ : 14

Gallery :: โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ
“โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ  ”

       นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย  นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
      มอบบ้านผู้พิการตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ สิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับกลุ่มเปราะบาง (ผู้พิการ)  ได้แก่ นางสาวอมรศรี ขุราษี  อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 12 หมู่ 3 บ้านดอนชัย  ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้พิการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566   View : 16