องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

เมื่อวันที่  22   ธันวาคม  2565 เวลา 11.00 น.  นำโดยนายนิพนธ์  แก้วกาหลง ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแนะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาล
 
เปิดไฟล์
วันที่ : 22 ธันวาคม 2565   View : 155