องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กิจกรรมการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาจากภาคประชาชน และได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์  แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ และประชาชนเข้าร่วมรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งหมด 55  คน โดยมีประเด็นสำคัญ คือ เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ประเด็นที่    เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
          1. เห็นควรจัดทำประชาคมเพื่อให้ภาคประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้งก่อนดำเนินการ/ขณะดำเนินการ/หลังดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอ
          2. เห็นควรให้ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
          3. เห็นควรให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในจุดที่อันตราย จุดเสี่ยง
          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรค ต่าง ๆ
ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมประชุม มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

 
เปิดไฟล์
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565   View : 23