องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

มอบนโยบายการบริหารงานและติดตามประเมินผล ประจำเดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: มอบนโยบายการบริหารงานและติดตามประเมินผล ประจำเดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น.
นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคนงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 
เข้าประชุมร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ...
โดยการนำของ นายสุวัฒน์ ฤทธิแผลง กำนันตำบลหนองพอก และผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาตำบลหนองพอกให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ หอประชุม​องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
#ทีมงานผู้บริหารยุคใหม่  #ใส่ใจประชาชน  #มุ่งพัฒนาตำบลหนองพอก #เข้าถึง #พึ่งได้ #ทันเหตุการณ์

งานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
ติดต่อสายด่วน อบต.หนองพอก ☎️ 0 43 650515
Email : [email protected]
วันที่ : 8 มิถุนายน 2565   View : 122