องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT)


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
นำโดยนายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต.หนองพอก และ นางสายลม ย่อมอารีย์ ปลัด อบต.หนองพอก
ยินดีต้อนรับ นายวีระ  ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ และนายสันติสุข จันทา ผู้ช่วยนักวิจัย ITA ผู้แทน จาก ปปช.ร้อยเอ็ด มาให้ความรู้ในการตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  และ ตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมทำแบบประเมิน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
วันที่ : 29 มีนาคม 2565   View : 287