การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสายลม ย่อมอารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 
จัดการประชุม หัวส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ทุกท่าน เพื่อดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ในวันอาทิตย์ที่ 28  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของคนในตำบลหนองพอก ตามระบอบประชาธิปไตยและให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างซื่อสัตย์และสุจริต 
วันที่ : 16 มีนาคม 65   View : 41