คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายประสิทธิ์ จตุเทน
นายกองค์การบริหารส่วตำบล
เบอร์โทร : 089-5694199


นายไพบูลย์ สาธิสัตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
เบอร์โทร : 083-4558702


นายหนูเดิน ลำพองชาติ
รองนายกองค์การบริหารส่วตำบล
เบอร์โทร : 086-2273161


นายภัทรพล พันธภิบาล
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 091-7301819