อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตตำบล อบ..... วันที่ 10 มิ.ย. 64 (ดูู 304)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก... วันที่ 16 เม.ย. 63 (ดูู 320)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ... วันที่ 13 ธ.ค. 62 (ดูู 213)

รวมพลังในการต่อต้านการทุจริต

รวมพลังในการต่อต้านการทุจริต... วันที่ 11 ธ.ค. 62 (ดูู 265)

โครงการจิตอาสา "เราทำความด้วยหัวใจ" บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕

โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"... วันที่ 15 ต.ค. 62 (ดูู 297)

กิจกรรมประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์

กิจกรรมประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน ในตำบลหนองพอก... วันที่ 13 ต.ค. 62 (ดูู 287)

อบต.หนองพอก จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จะจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ หมู่บ้าน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ..... วันที่ 31 พ.ค. 62 (ดูู 297)

โครงการบริหารจัดการขยะ ภายใต้กิจกรรม "แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง" ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองพอก

โครงการบริหารจัดการขยะ ภายใต้กิจกรรม "แผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง" ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลหนองพอก วัตถุประสงค์           ๑.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดขยะโดยคัดแยกออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป  ขยะรี..... วันที่ 9 ม.ค. 62 (ดูู 293)

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ตำบลหนองพอก

กวนข้าวทิพย์  วันที่ 24 ต.ค.61... วันที่ 24 ต.ค. 61 (ดูู 351)

จิตอาสาพัฒนา ปลูกและป่าบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำของชาติ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ... วันที่ 21 ต.ค. 61 (ดูู 338)

โครงการขับร้องสรภัญญะ

โครงการขับร้องสรภัญญะ 27  ก.ย.61 ... วันที่ 27 ก.ย. 61 (ดูู 347)

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองพอก“อบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองพอก”

โครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองพอก“อบรมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองพอก” องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองพอกขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุ่มต่างๆภายในชุมชน ร่วมสังเคราะห์ปัญหา..... วันที่ 15 ก.ย. 61 (ดูู 896)

โครงการ ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตำบล (การจักสานจากวัสดุธรรมชาติ)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก   ได้เห็นสภาพปัญหาการว่างงานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตำบลที่ไม่มีงานทำ  ทั้งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวนมากอยากมีอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นและสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก &nbs..... วันที่ 16 ส.ค. 61 (ดูู 308)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการตามงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑... วันที่ 1 ส.ค. 61 (ดูู 577)

งานสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลธวัชบุรี ตรวจสุขภาพในช่องปากให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก

งานสาธารณสุข  ร่วมกับโรงพยาบาลธวัชบุรี  ตรวจสุขภาพในช่องปาก ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก... วันที่ 11 ก.ค. 61 (ดูู 318)

วันธงชาติไทย กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันธงชาติไทย... วันที่ 2 ก.ค. 61 (ดูู 336)

โครงการ อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ป้องกันได้  แต่วัยรุ่นจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงข้อมูล  และบริการด้านเพศศึกษา  ทำให้วัยรุ่นขาดความรู้และทักษะในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ขาดความเข้าใจเรื่องการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี  ไม่สามารถควบ..... วันที่ 15 มิ.ย. 61 (ดูู 1435)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑... วันที่ 11 เม.ย. 61 (ดูู 291)

จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ที่วัดบ้านมะเหลื่อม ๔ เมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"... วันที่ 4 เม.ย. 61 (ดูู 286)

บุญปั้นข้าวจี่ 8 ก.พ.61

ประเพณีบุญปั้นข้าวจี่ ตำบลหนองพอก 8 ก.พ.61... วันที่ 8 ก.พ. 61 (ดูู 294)