ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพอก ประจำปี 2565 7 ม.ค. 65 66
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 6 ส.ค. 64 138
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 6 ก.ค. 64 165
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 64 171
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 1 เม.ย. 64 170
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 1 เม.ย. 64 197
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 4 มี.ค. 64 198
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) 16 ก.พ. 64 166
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 15 ก.พ. 64 152
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 5 ก.พ. 64 153
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 12 ม.ค. 64 154
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างรายไตรมาส ๑ ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 12 ม.ค. 64 177
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 7 ม.ค. 64 139
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 4 ธ.ค. 63 177
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 2 พ.ย. 63 158
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.1) 6 ต.ค. 63 355
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 1 ต.ค. 63 170
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 1 ต.ค. 63 166
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปี 2564 1 ต.ค. 63 177
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 63 161
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 3 ส.ค. 63 167
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19) 21 ก.ค. 63 168
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 21 ก.ค. 63 175
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 21 ก.ค. 63 164
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 1 ก.ค. 63 152
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) 21 เม.ย. 63 183
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 1 เม.ย. 63 182
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 2 มี.ค. 63 176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดร่องดิน บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ 4 ก.พ. 63 175
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 3 ก.พ. 63 185