ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 6 ส.ค. 64 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 6 ก.ค. 64 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 7 มิ.ย. 64 32
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 1 เม.ย. 64 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 1 เม.ย. 64 67
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 4 มี.ค. 64 66
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) 16 ก.พ. 64 46
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 15 ก.พ. 64 71
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 5 ก.พ. 64 70
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 12 ม.ค. 64 71
ประกาศการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างรายไตรมาส ๑ ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 12 ม.ค. 64 71
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 7 ม.ค. 64 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 4 ธ.ค. 63 93
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 2 พ.ย. 63 84
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.1) 6 ต.ค. 63 134
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 1 ต.ค. 63 89
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 1 ต.ค. 63 86
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปี 2564 1 ต.ค. 63 88
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ต.ค. 63 82
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 3 ส.ค. 63 82
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19) 21 ก.ค. 63 80
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 21 ก.ค. 63 85
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 21 ก.ค. 63 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 1 ก.ค. 63 76
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) 21 เม.ย. 63 103
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 1 เม.ย. 63 98
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 2 มี.ค. 63 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดร่องดิน บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ 4 ก.พ. 63 92
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 3 ก.พ. 63 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านขัดเค้า จุดที่ ๒ 29 ม.ค. 63 96