มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานคะแนนita2563   1 เม.ย. 64 95
แจ้งเวียนพนักงานเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 45
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 55
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   4 ม.ค. 64 34
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 ม.ค. 64 34
มาตรการป้องกันการรับสินบน   4 ม.ค. 64 35
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 ม.ค. 64 36
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 42
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   4 ม.ค. 64 37
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   4 ม.ค. 64 35
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 พ.ค. 63 73
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   28 พ.ค. 63 83
มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 พ.ค. 63 75
มาตรการนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   28 พ.ค. 63 82
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   28 พ.ค. 63 74
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563   28 พ.ค. 63 78
มาตราการสร้างจิตสำนึก   28 พ.ค. 63 14
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   28 พ.ค. 63 14
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2563   26 พ.ค. 63 88
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   18 มิ.ย. 62 124
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม   18 มิ.ย. 62 128
มาตรการป้องกันการรับสินบน   18 มิ.ย. 62 124
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   18 มิ.ย. 62 119
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   18 มิ.ย. 62 118
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   18 มิ.ย. 62 123
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   18 มิ.ย. 62 117