มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 11

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564   16 มี.ค. 65 53
รายงานคะแนนita2563   1 เม.ย. 64 188
แจ้งเวียนพนักงานเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 110
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 125
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   4 ม.ค. 64 97
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 ม.ค. 64 98
มาตรการป้องกันการรับสินบน   4 ม.ค. 64 90
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 ม.ค. 64 99
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 110
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   4 ม.ค. 64 100
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   4 ม.ค. 64 99
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 พ.ค. 63 128
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   28 พ.ค. 63 137
มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 พ.ค. 63 122
มาตรการนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   28 พ.ค. 63 132
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   28 พ.ค. 63 122
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563   28 พ.ค. 63 126
มาตราการสร้างจิตสำนึก   28 พ.ค. 63 55
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   28 พ.ค. 63 48
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2563   26 พ.ค. 63 137
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   18 มิ.ย. 62 171
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม   18 มิ.ย. 62 179
มาตรการป้องกันการรับสินบน   18 มิ.ย. 62 170
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   18 มิ.ย. 62 167
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   18 มิ.ย. 62 172
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   18 มิ.ย. 62 174
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   18 มิ.ย. 62 166