มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานคะแนนita2563   1 เม.ย. 64 6
แจ้งเวียนพนักงานเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 7
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 9
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   4 ม.ค. 64 4
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   4 ม.ค. 64 3
มาตรการป้องกันการรับสินบน   4 ม.ค. 64 4
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   4 ม.ค. 64 5
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   4 ม.ค. 64 3
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   4 ม.ค. 64 4
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   4 ม.ค. 64 4
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   28 พ.ค. 63 48
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์   28 พ.ค. 63 53
มาตรการป้องกันการรับสินบน   28 พ.ค. 63 48
มาตรการนโยบายมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส   28 พ.ค. 63 48
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต   28 พ.ค. 63 52
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต2563   28 พ.ค. 63 53
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน2563   26 พ.ค. 63 56
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   18 มิ.ย. 62 104
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม   18 มิ.ย. 62 104
มาตรการป้องกันการรับสินบน   18 มิ.ย. 62 105
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   18 มิ.ย. 62 98
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   18 มิ.ย. 62 98
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   18 มิ.ย. 62 101
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   18 มิ.ย. 62 96