สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสมจิตร อภิรมยานนท์
ประธานสภาอบต.หนองพอก


นายสมพงค์ ทิพยอาสน์
รองประธานสภา อบต.หนองพอก


นางสาวผ่องศรี สำราญใจ
เลขานุการสภา อบต.หนองพอก


นายสมพงศ์ ทิพยอาสน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายต้อย อาจะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมจิตร อภิรมยานนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายประสิทธิ์ ขุราษี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางสาวผ่องศรี สำราญใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายประชุน เวียงสิมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายผัน ทิพย์มณี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายพร รู้ยืนยง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายกล้าณรงค์ สวัสดิ์เอื้อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายทวีศักดิ์ หวานรอบรู้
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายสมศักดิ์ ศรีขัดเค้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายจำรัส ขุราษี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายสำลี จตุเทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายใบ ศรีขัดเค้า 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายทวี มิชพล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9