ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 4 เม.ย. 65 64
ประชาสัมพันธ์คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2564 31 มี.ค. 65 14
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 1 มี.ค. 65 72
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 1 มี.ค. 65 85
บริการธุรกรรมการเงินของธนาคาร ธกส. 11 ก.พ. 65 49
การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 8 ก.พ. 65 60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันกองทัพไทย 14 ม.ค. 65 56
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามปล่อยสัตว์เลี้ยง (วัว/สุนัข ที่ขับถ่ายเรี่ยราด) บนถนนสาธารณะ 14 ม.ค. 65 57
การรับบริจาคโลหิต 12 ม.ค. 65 50
กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพอก ประจำปี 2565 7 ม.ค. 65 27
สำรวจความต้องการเคร่ื่องกันหนาว 23 พ.ย. 64 36
การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤศจิกายน2564 3 พ.ย. 64 45
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 พ.ย. 64 33
การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 20 ต.ค. 64 23
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. 6 ต.ค. 64 114
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2564 1 เม.ย. 64 222
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564 1 เม.ย. 64 200
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 4 มี.ค. 64 185
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 5 ก.พ. 64 196
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 29 ม.ค. 64 178
ประกาศขายทอดตลาด(วิธีเฉพาะเจาะจง)ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 7 ม.ค. 64 221
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2565 2 พ.ย. 63 146
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ต.ค. 63 177
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18 ก.ย. 63 178
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 1 มิ.ย. 63 206
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายนอก EIT 28 พ.ค. 63 223
ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหส่วนตำบลหนองพอก ประจำปี 2564 20 เม.ย. 63 211
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 7 เม.ย. 63 277
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 3 มี.ค. 63 233
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 3 ก.พ. 63 236