ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2564 1 เม.ย. 64 22
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564 1 เม.ย. 64 20
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 4 มี.ค. 64 15
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพอส.) 4 มี.ค. 64 13
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 5 ก.พ. 64 17
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 29 ม.ค. 64 8
ประกาศขายทอดตลาด(วิธีเฉพาะเจาะจง)ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 7 ม.ค. 64 51
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปี 2565 2 พ.ย. 63 13
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 ต.ค. 63 51
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18 ก.ย. 63 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 1 มิ.ย. 63 74
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนเสียภายนอก EIT 28 พ.ค. 63 94
ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหส่วนตำบลหนองพอก ประจำปี 2564 20 เม.ย. 63 83
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 7 เม.ย. 63 149
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 3 มี.ค. 63 129
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 3 ก.พ. 63 121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ้านขัดเค้าจุดที่ 1 29 ม.ค. 63 68
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2 ม.ค. 63 112
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 23 ธ.ค. 62 90
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินฯ 2562 18 พ.ย. 62 122
ประชาสัมพันธ์การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ 26 ก.ย. 62 42
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 25 มิ.ย. 62 91
รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอ 10 มิ.ย. 62 96
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 4 มิ.ย. 62 68
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก 31 พ.ค. 62 92
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินรอบระยะเวลา 4 ปี 22 พ.ย. 61 138
จดหมายข่าว 21 พ.ย. 61 132
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 1 พ.ย. 61 193
ประชาสัมพันธ์การรายงานตามแผนป้องกันทุจริต ประจำปี ตำบลหนองพอก 31 ต.ค. 61 96
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ 30 ต.ค. 61 36