กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น.
นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก..พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมทั้งได้
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (No Gift Policy)
วันที่ : 15 มีนาคม 65   View : 72