กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็.....

29 มี.ค. 65 25
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.09 น. นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก.....

15 มี.ค. 65 71
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

No Gift Policy.... #แค่อวยพรก็พอเพียง ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก.. ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ข.....

15 มี.ค. 65 45
การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในการมอบนโยบายในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

นายนิพนธ์  แก้วกาหลง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  ได้เข้าร่วมการประชุ.....

15 มี.ค. 65 36