โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นทีหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๗,๐๐๐ (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงาน  งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 61   View : 5401
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1)  (ดู 3930)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  (ดู 860)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖  (ดู 252)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑.  (ดู 231)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕  (ดู 626)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  (ดู 202)
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8  (ดู 196)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :