โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ เริ่มจากสามแยกบ้าน นายชัยวัฒน์ ไปทางบ้านนางผ่องศรี  สำราญใจ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตร.ม. ลงท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐×๑.๐๐ ม.  จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  (ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด) 
โพสโดย :   วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 61   View : 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1)  (ดู 3929)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  (ดู 860)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖  (ดู 252)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑.  (ดู 231)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕  (ดู 626)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  (ดู 202)
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8  (ดู 196)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :