ประชาสัมพันธ์คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2564


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2564

คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2564
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เท่ากับ 97.25 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้
 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 99.62 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 98.48 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 99.62 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป
 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 98.03 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 97.74 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 98.33 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 98.02 คะแนน
จากลำดับคะแนน พบว่าตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควรต้องยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจรักบริการ  ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดจากผู้รับบริการ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
จากผลคะแนนในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป
 
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 94.88 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 96.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 93.75 คะแนน
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 31 มีนาคม 65   View : 15
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :