ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

เชิญชวนกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ 

          ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  หมายถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/mhatrs หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ข้างล่างนี้  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้   

โพสโดย :   วันที่ : 1 มีนาคม 65   View : 87
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :