การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 เม.ย. 65 52
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   12 ม.ค. 65 16
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   12 ม.ค. 65 15
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   12 ม.ค. 65 12
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปั 2564   2 เม.ย. 64 239
การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   4 มิ.ย. 63 200