คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 12

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   9 มี.ค. 64 108
แนวทางการยืมพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   27 พ.ค. 63 182
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน   25 พ.ค. 63 140
คู่มืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   21 พ.ค. 63 266
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 พ.ค. 63 146
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   20 พ.ค. 63 5766
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   31 ต.ค. 61 264
มาตรฐานการให้บริการงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   31 ต.ค. 61 230
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   31 ต.ค. 61 236
คู่มืองานธุรการ   31 ต.ค. 61 227
คูู่มือปฏิบัติงานการเงินการบัญชี   31 ต.ค. 61 218
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก   31 ต.ค. 61 220
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   31 ต.ค. 61 262
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 289
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   23 พ.ค. 60 269
คำสั่งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 296
ขั้นตอนการบริการศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 273
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 271
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 264
คำสั่งคณะทำงานรับผิดชอบดูแลงานศูนย์ฯ   23 พ.ค. 60 305
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 278
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก   23 พ.ค. 60 247