คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 15

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   9 มี.ค. 64 31
แนวทางการยืมพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   27 พ.ค. 63 83
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน   25 พ.ค. 63 73
คู่มืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   21 พ.ค. 63 96
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 พ.ค. 63 81
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   20 พ.ค. 63 1533
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   31 ต.ค. 61 195
มาตรฐานการให้บริการงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   31 ต.ค. 61 167
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   31 ต.ค. 61 166
คู่มืองานธุรการ   31 ต.ค. 61 168
คูู่มือปฏิบัติงานการเงินการบัญชี   31 ต.ค. 61 162
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก   31 ต.ค. 61 171
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   31 ต.ค. 61 206
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 227
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   23 พ.ค. 60 219
คำสั่งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 241
ขั้นตอนการบริการศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 223
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 218
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 210
คำสั่งคณะทำงานรับผิดชอบดูแลงานศูนย์ฯ   23 พ.ค. 60 244
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 228
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก   23 พ.ค. 60 196