ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ตาม มติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และ   มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระ ของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขอ อนุมัติ อนุญาต  จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือประกาศ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
2. กรณีจำเป็นและต้องการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทะเบียนบ้าน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 4 เมษายน 65   View : 65
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :