ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 18

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปตามทางระยะทางที่กำหนด(หนองประปา) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Ink Tank Printer และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาว ดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อนมพลาสเจอร์ รสจีด ชนิดถุงขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานเปิด มอก.,เก้าอี้สำนักงาน และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
ซื้อหมึกพิมพ์ เครื่องปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบลงท่อพร้อมบ่อพัก บ้านชาด หมู่ที่ ๔ เริ่มจากที่นายบพิตร นามศักดิ์ ไปทางบ้านหนูเดิน ลำพองชาติ ระยะทาง ๒๐๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 65
จ้างซ่อมแซมระบบแอร์และระบบช่วงล่างรถยนต์ใช้งานราชการ ทะเบียน กท ๘๓๓๕ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๗ เริ่มจากคลองส่งน้ำด้วยไฟฟ้าไปทางสนามบิน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
วัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑ และบ้านไก่ป่า หมู่ ๖ 19 เม.ย. 65
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 19 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุประปา ใช้สำหรับซ่อมแซมระบบประปาในเขตตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำบาดาล(ซัมเมิสร์)จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 65
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในเขตที่สาธารณะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู เอส ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐,๓๑๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๘๓๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (adapter) กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้ายจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 65
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไชยอุดม หมู่ที่ ๘ บริเวณหน้าบ้านนางลัดดา ขุราษี ถึงบ้านนางสุพรรณ จตุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยอุดม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปทางคลองส่งน้ำฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บบ ๙๑๖๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ในการปรับปรุงบ้านคนพิการตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 65
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 65
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๔๙ ๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) สำหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ ๓ เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปตามระยะทางที่กำหนด(กองทุนหมู่บ้าน บ้านดอนชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 65
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ ๖ เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปตามระยะทางที่กำหนด(ข้างโรงนมทุ่งกุลาแดรี่ฟู้ด) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.หนองพอกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 65
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (คนขับรถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 65
จ้างเวทีพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (วันกองทัพไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(วันกองทัพไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 65
วัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ 5 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 65